sterile dressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile dressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile dressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile dressing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sterile dressing

    * kỹ thuật

    sự băng bó vô trùng