sterile-seaded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile-seaded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile-seaded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile-seaded.

Từ điển Anh Việt

  • sterile-seaded

    * tính từ

    có hạt lép