sterile stamen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile stamen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile stamen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile stamen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sterile stamen

    * kỹ thuật

    y học:

    nhụy không thụ