sterile milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sterile milk

    * kinh tế

    sữa vô trùng