sterile ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sterile ground

    * kỹ thuật

    đất lẫn đá