aseptic package nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseptic package nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseptic package giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseptic package.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseptic package

    * kinh tế

    sự đóng gói diệt khuẩn