aseptic room (of hospital) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseptic room (of hospital) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseptic room (of hospital) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseptic room (of hospital).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseptic room (of hospital)

    * kỹ thuật

    y học:

    phòng vô trùng (của bệnh viện)