asepsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asepsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asepsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asepsis.

Từ điển Anh Việt

 • asepsis

  /æ'sepsis/

  * danh từ

  sự vô trùng, sự vô khuẩn

  phương pháp vô trùng (trong phẫu thuật)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asepsis

  * kỹ thuật

  y học:

  vô trùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asepsis

  (of non-living objects) the state of being free of pathogenic organisms

  Synonyms: antisepsis, sterility, sterileness

  Similar:

  antisepsis: the process of inhibiting the growth and multiplication of microorganisms