apr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apr.

Từ điển Anh Việt

  • apr

    (vt của April) tháng Tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apr

    Similar:

    april: the month following March and preceding May