aprosexia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aprosexia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aprosexia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aprosexia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aprosexia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất tập trung