aprosody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aprosody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aprosody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aprosody.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aprosody

    * kỹ thuật

    lời nói không nhịp điệu