aproctia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aproctia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aproctia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aproctia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aproctia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật không hậu môn