apron lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apron lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apron lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apron lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apron lining

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm chắn đệm