apricots nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apricots nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apricots giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apricots.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apricots

    * kinh tế

    rượu mơ