apraxic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apraxic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apraxic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apraxic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apraxic

    Similar:

    apractic: having uncoordinated muscular movements, symptomatic of a CNS disorder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).