apparent specific weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent specific weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent specific weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent specific weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent specific weight

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trọng lượng riêng biểu kiến