apparent specific gravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent specific gravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent specific gravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent specific gravity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent specific gravity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tỷ trọng biểu kiến