apparent singularity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent singularity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent singularity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent singularity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent singularity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm kỳ dị bề ngoài

    điểm kỳ dị bên ngoài