apparent elastic limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent elastic limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent elastic limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent elastic limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent elastic limit

    * kỹ thuật

    giới hạn đàn hồi quy ước

    xây dựng:

    giới hạn đàn hồi biểu kiến