apparent disc of the sun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apparent disc of the sun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apparent disc of the sun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apparent disc of the sun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apparent disc of the sun

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đĩa mặt trời biểu kiện