annual general meeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual general meeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual general meeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual general meeting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • annual general meeting

  * kinh tế

  cuộc họp thường niên

  đại hội chu niên (các cổ đông của công ty)

  đại hội hàng năm

  hội nghị thường niên

  hội nghị toàn thể hàng năm