annual allowance personal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual allowance personal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual allowance personal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual allowance personal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annual allowance personal

    * kinh tế

    mức miễn thuế cá nhân hàng năm