adverse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverse.

Từ điển Anh Việt

 • adverse

  /'ædvə:s/

  * tính từ

  đối địch, thù địch, nghịch lại, chống đối

  adverse elements: những phần tử chống đối

  the adverse party: đối phương; bên địch

  bất lợi, có hại

  adverse to health: có hại cho sức khoẻ

  ngược

  adverse wind: gió ngược

  to be adverse toi someone's interests: ngược lại với quyền lợi của ai

  bên kia, đối diện

  adverse page: trang bên kia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adverse

  contrary to your interests or welfare

  adverse circumstances

  made a place for themselves under the most untoward conditions

  Synonyms: inauspicious, untoward

  in an opposing direction

  adverse currents

  a contrary wind

  Synonyms: contrary