adverse selection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverse selection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverse selection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverse selection.

Từ điển Anh Việt

  • Adverse selection

    (Econ) Lựa chọn trái ý; Lựa chọn theo hướng bất lợi.

    + Vấn đề gặp phải trong nghành bảo hiểm.