adverse state detector (asd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverse state detector (asd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverse state detector (asd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverse state detector (asd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adverse state detector (asd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ phát hiện trạng thái ngược