adverseness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverseness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverseness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverseness.

Từ điển Anh Việt

  • adverseness

    xem adverse