adverse gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverse gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverse gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverse gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adverse gradient

    * kỹ thuật

    vật lý:

    građien ngược