adverse effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adverse effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adverse effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adverse effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adverse effect

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ảnh hưởng tiêu cực

    ảnh hưởng xấu