adversely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adversely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adversely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adversely.

Từ điển Anh Việt

  • adversely

    * phó từ

    bất lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adversely

    in an adverse manner

    she was adversely affected by the new regulations