accumulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator.

Từ điển Anh Việt

 • accumulator

  /ə'kju:mjuleitə/

  * danh từ

  người tích luỹ

  người thích làm giàu, người trữ của

  (vật lý) ăcquy

  người thi cùng một lúc nhiều bằng (ở trường đại học)

 • accumulator

  (Tech) bình điện, ắcquy, pin chứa; bộ tích lũy; thanh tổng; bộ cộng, máy lũy toán

 • accumulator

  (máy tính) bộ tích luỹ, bộ đếm; bộ cộng tích luỹ

  adder a. bộ cộng tích luỹ

  double precision a. bộ cộng kép

  floating a. bộ cộng với dấy phẩy di động

  imaginary a. phần ảo của bộ cộng tích luỹ

  real a. phần thực của bộ cộng tích luỹ

  round - off a. bộ tích luỹ độ sai quy tròn

  singleprecision a. bộ cộng đơn

  sum a. bộ tích luỹ tổng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accumulator

  * kinh tế

  bộ nhớ

  bộ nhớ (của máy tính)

  * kỹ thuật

  ắcqui

  bể tích năng

  bình ắcqui

  bình điện

  bộ ắcqui

  bộ cộng

  bộ đếm

  bộ pin thứ cấp

  bộ pin trữ điện

  bộ tích lũy

  bộ tích trữ điện

  kho chứa

  thanh ghi tổng

  cơ khí & công trình:

  bình điện (ắcqui)

  bộ tích

  toán & tin:

  bộ chứa

  bộ cộng tích lũy

  thanh chứa

  thanh chứa bộ cộng

  thanh tổng

  điện tử & viễn thông:

  bộ công

  xây dựng:

  bộ phân lưu

  bộ tích điện

  bộ tích trữ

  điện:

  bộ phận lưu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accumulator

  (computer science) a register that has a built-in adder that adds an input number to the contents of the register

  Synonyms: accumulator register

  Similar:

  collector: a person who is employed to collect payments (as for rent or taxes)

  Synonyms: gatherer

  storage battery: a voltaic battery that stores electric charge