accumulator charger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator charger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator charger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator charger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator charger

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ nạp ắcqui