accumulator capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator capacity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dung lượng của ắcqui