accumulator capacity indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator capacity indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator capacity indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator capacity indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator capacity indicator

    * kỹ thuật

    bộ chỉ thị dung lượng ắcqui