accumulator charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator charge

    * kỹ thuật

    điện:

    sự nạp điện cho acquy