accumulator driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator driver

    * kỹ thuật

    bộ dẫn động dùng ắcqui

    bộ truyền động dùng ắcqui