accumulator car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator car

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xe rùa điện