accumulator box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator box

    * kỹ thuật

    bình ắcqui

    hộp ắcqui