accumulator valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator valve

    * kỹ thuật

    ô tô:

    van tích áp