accumulator vehicle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulator vehicle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulator vehicle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulator vehicle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulator vehicle

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xe chạy bằng acquy