aa (author's alterations) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aa (author's alterations) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aa (author's alterations) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aa (author's alterations).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aa (author's alterations)

    * kỹ thuật

    dấu AA

    dấu sửa của tác giả