aaron montgomery ward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aaron montgomery ward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aaron montgomery ward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aaron montgomery ward.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aaron montgomery ward

    Similar:

    ward: United States businessman who in 1872 established a successful mail-order business (1843-1913)

    Synonyms: Montgomery Ward

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).