aaron copland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aaron copland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aaron copland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aaron copland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aaron copland

    Similar:

    copland: United States composer who developed a distinctly American music (1900-1990)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).