aa/cm2 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aa/cm2 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aa/cm2 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aa/cm2.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aa/cm2

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    abampe trên centimét vuông