nơi xa trong Tiếng Anh là gì?

nơi xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi xa

    * dtừ

    distance

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nơi xa

    distant place, location