nơi giặt trong Tiếng Anh là gì?

nơi giặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi giặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi giặt

    * dtừ

    wash