nơi cư trú trong Tiếng Anh là gì?

nơi cư trú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi cư trú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi cư trú

    * dtừ

    sanctuary, residence, inhabitation