nơi cư ngụ trong Tiếng Anh là gì?

nơi cư ngụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi cư ngụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nơi cư ngụ

    place of residence