nơi ô uế trong Tiếng Anh là gì?

nơi ô uế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi ô uế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi ô uế

    * dtừ

    cesspit, cloaca