nơi tập võ trong Tiếng Anh là gì?

nơi tập võ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi tập võ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi tập võ

    * dtừ

    palaestra, palestra