nơi xảy ra trong Tiếng Anh là gì?

nơi xảy ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi xảy ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi xảy ra

    * dtừ

    locale, scene